Selbst.Sicher.LebenDirk Mazet
Geschäftsführer Bugeidojo

Shihan Chi Ryu Aiki Jitsu
3. Dan Ju-Jutsu
2. Dan Okinawa Kobudo
Trainer C Ju-Jutsu